image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.771

- Fax: 3854.771

- Thư điện tử: duchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức,Y tế dự phòng,khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình., y tế Quốc phòng,Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã trên địa bàn huyện

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

 

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Nguyễn Văn Phú
Chánh văn phòng 0917120374 nvphu@longan.gov.vn
2 Dương ThịNgọc Trang Phó Chánh văn phòng 0974.120.986
trangdn@longan.gov.vn

2. Phòng Nội vụ:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.897.201

- Fax:

- Thư điện tử: phongnoivuduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Nguyễn Minh Nhựt
Trưởng phòng
0932.662.151

2 Mai Hữu Ích Phó Trưởng phòng 0983.854.718 ichmh@longan.gov.vn
3
Nguyễn Thị Bích Trâm Phó Trưởng phòng 0901.237.052

3. Thanh tra huyện:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.238

- Fax:

- Thư điện tử: thanhtraduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan: 

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1
Đặng Văn Thức
Chánh Thanh tra 0908.949.151
thucdv@longan.gov.vn
2 Phạm Minh Nhựt Phó Chánh Thanh tra 0775.998.528 Nhut_pm@longan.gov.vn

4. Phòng Tư pháp:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.233

- Fax:

- Thư điện tử: tpduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Nguyễn Hữu Tình
Trưởng phòng
 0937.709.771
 
2 Hứa Văn Thanh PhóTrưởng phòng 0983.715.626
thanhhv@longan.gov.vn

5. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.239

- Fax:

- Thư điện tử: pvhttduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Nguyễn Thị Hạnh
Trưởng phòng 0966.001.489
Hanh_nt@longan.gov.vn
2
Phạm Huỳnh Alpha
Phó Trưởng phòng
0986.169.816
pHa nh_nt@longan.gov.vnp

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.105

- Fax: 3898.465

- Thư điện tử: pnnduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Phạm Văn Luốc
Trưởng phòng 0908.016.333
luocpv@longan.gov.vn
2 Võ Thị Quế Lâm
Phó Trưởng phòng 0907.310.652 lamvtq@longan.gov.vn

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.898.291

- Fax:

- Thư điện tử: Tnmtduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
2 Võ Minh Trọng
Trưởng phòng 0946.996.738

3 Huỳnh Văn Cứng Phó Trưởng phòng 0946.154.441 cunghv@longan.gov.vn

8. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.236

- Fax:

- Thư điện tử: ptcduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Lê Thị Kim Ngân
Trưởng phòng 0914.144.889 kim_ngan@longan.gov.vn
2 Phạm Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng 0985.441.080 loanptk@longan.gov.vn


   

9. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.224

- Fax: 3854.224

- Thư điện tử: pldtbxhduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Phạm Minh Vũ
Trưởng phòng
0949.181.119

vupm@longan.gov.vn
2 Nguyễn Tấn Rỏn
Phó Trưởng phòng 0908.840.502 ronnt@longan.gov.vn
3 Trần Quốc Bảo Phó Trưởng phòng 0938.590.477 baotq@longan.gov.vn

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.897.405

- Fax: 3898.045

- Thư điện tử: pgdduchue.longan@moet.edu.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Nguyễn Thị Hạnh
Trưởng phòng 0984.848.221 nthanh@longan.gov.vn
2 Đỗ Ngọc Ngân Hà
Phó Trưởng phòng 0396.852.128 nganha@longan.gov.vn
11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.854.266

- Fax:

- Thư điện tử: pkthtduchue@longan.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan:Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

- Sơ đồ tổ chức của cơ quan:

- Thông tin về lãnh đạo cơ quan:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử
1 Huỳnh Tiết Cương
Trưởng phòng 0944.410.379
2 Trần Minh Hiểu Phó Trưởng phòng 0919.620.065 tranminhhieu@longan.gov.vn

 
 
 
 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 3 4 5  ... » »»