Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 243492
Tin tức sự kiện
Đức Huệ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thứ 7, Ngày 23/01/2021, 08:00 | Gia Nguyên
Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; xem đây là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo quyền dân chủ của công dân theo quy định pháp luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Thường trực Huyện ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn theo dõi chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các ngành chức năng trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo Luật tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan chức năng khi có khiếu nại, tố cáo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ban hành văn bản xử lý, giải quyết đúng thời gian, đúng pháp luật, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Đồng thời, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở xây dựng, triển khai Kế hoạch và tổ chức cho Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc ở địa phương theo thẩm quyền.

Kết quả trong năm 2020, cấp huyện tiếp công dân thường xuyên: 60 cuộc với 69 lượt công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và thủ trưởng các cơ quan huyện tiếp: 08 cuộc với 08 lượt công dân, cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên được 52 cuộc với 61 lượt công dân; cấp xã, thị trấn tiếp công dân thường xuyên được 74 lượt công dân; tiếp nhận tổng số đơn 124 đơn, trong đó: đơn tố cáo: 10 đơn (01 đơn kỳ trước chuyển sang), đơn khiếu nại: 07 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh: 107 đơn; tổ chức Hội nghị Bí thư Huyện ủy đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề "Phát triển vùng sản xuất chuyên canh cây chanh và nuôi bò ứng dụng công nghệ cao".

Bên cạnh đó, việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thành lập Ban tiếp công dân của huyện; sắp xếp tổ chức bộ phận làm công tác tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân; Ban tiếp công dân do 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện làm Trưởng ban và 01 công chức Văn phòng HĐND & UBND huyện được phân công trực tiếp làm công tác tiếp công dân chuyên trách. Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện... thường xuyên tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại trụ sở tiếp công dân và tham gia tiếp công dân khi Ban tiếp công dân liên hệ phối hợp để kịp thời giải quyết các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

Thực hiện Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND, ngày 15/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định tổ chức tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định cử 01 công chức làm công tác tiếp dân kiêm nhiệm, riêng Thủ trưởng cơ quan Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công công chức tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Trụ sở tiếp công dân được xây dựng trong khuôn viên của trụ sở Ủy ban nhân dân huyện; về điều kiện cơ sở vật chất được trang bị cần thiết, bảo đảm các điều kiện cơ bản phục vụ tốt công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều có ban hành quyết định thành lập tổ tiếp công dân và bố trí địa điểm tiếp công dân, niêm yết đầy đủ nội quy, quy chế tiếp công dân nhưng cơ sở vật chất chưa được trang bị đảm bảo điều kiện cơ bản phục vụ công tác tiếp công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: cán bộ tiếp công dân là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên thiếu kinh nghiệm trong tiếp cận và xử lý công việc trong công tác tiếp công dân. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, quản lý của Nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật và hạn chế khiếu nại trái pháp luật.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân gắn với rà soát, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, tập trung ở những địa bàn phức tạp, có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng naann dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có nhiều bức xúc, kéo dài, không để khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác đối thoại với nhân dân về những vấn đề bức xúc; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thường xuyên thăm dò, trưng cầu ý kiến đóng góp của nhân dân về công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để điều chỉnh kịp thời những mặt hạn chế và phát huy những mặt tích cực, nâng cao sự hài lòng của nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở cơ sở; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân; tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân.

Gia Nguyên


Lượt người xem:   119
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​