Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 262725
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/11/2019, 16:00
Đức Huệ phát triển kinh tế gắn với xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh
13/11/2019 | Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Đức Huệ có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia dài 25,3 km, có cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đã có những bước phát triển tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

​​khoi cong KDCMQT.jpg

Ảnh: Khởi công xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Mỹ Quý Tây

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay huyện Đức Huệ đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu; thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán tỉnh giao; công trình trọng điểm nâng cấp, láng nhựa đường cặp kênh Bà Mùi (xã Mỹ Thạnh Bắc) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các chương trình đột phá: xây dựng vùng sản xuất chuyên canh cây lúa chất lượng cao đạt 1.152/1.200 ha, vùng sản xuất chuyên canh cây chanh 2.602ha/2000 ha, vùng chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao (gồm Hợp tác xã Hòa Tây – Bình Hòa Bắc và 10 tổ hợp tác có 1.078 con).

Về thu hút đầu tư, trên địa bàn huyện có 01 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao cho bò sữa, 05 nhà máy sản xuất gạch, 02 nhà máy điện năng lượng mặt trời đã đi vào hoạt động. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung xây dựng xã Thạnh Đông để đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019. Toàn huyện có 12/33 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ giảm nghèo từ 11,5% (năm 2016) xuống còn 6,25% (2019). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao về chất lượng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng. Các thiết chế văn hóa quan tâm đầu tư xây dựng. Huyện đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng nông thôn, biên giới, có tác động tích cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

nha may dien MT.jpg 

Ảnh: Nhà máy Điện Năng lượng Mặt Trời TTC Đức Huệ 1

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện và từng bước chính quy, hiện đại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng- an ninh cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên; qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ và vận hành cơ chế. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đạt tỷ lệ /dân số quy định, hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Huyện đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, coi trong kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. Năm 2019, huyện đã khởi công xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân xã Mỹ Quý Tây.

 dien tap.jpg

Ảnh: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện

Song song đó, lực lượng vũ trang huyện nhà duy trì nghiêm nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quan hệ đối ngoại và có hiệu quả chủ trương huyện kết nghĩa với huyện biên giới, xã kết nghĩa với xã biên giới, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin và giải quyết kịp thời tình hình phát sinh trên tuyến biên giới. Lực lượng vũ trang hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra song phương và trao đổi tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Đồng thời các lực lượng bảo vệ biên giới phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, duy trì và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng đề ra trong Đại hội Đảng lần thứ XII về:"Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng an ninh với  kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội...", huyện xác định triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Thứ hai: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội.

Thứ ba: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực cụ thể hóa của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đến với người dân. Nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận "Lòng dân" vững chắc; chủ động phòng chống các âm mưu, hoạt động, tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Thứ tư: Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia; tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại có hiệu quả, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển./.                 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Lượt người xem:   299
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang