Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210040
Chính trị
Giữ vững sự chuẩn mực, trung thực, khách quan của báo chí cách mạng
Thứ 5, Ngày 18/06/2020, 00:00 | Gia Khánh
Tính Đảng là đặc trưng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tính Đảng thể hiện tính chiến đấu của báo chí để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đồng thời đấu tranh chống lại những tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; chống lại những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong xã hội đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng.

Tính Đảng yêu cầu mọi hoạt động báo chí phải thầm nhuần hệ tư tưởng của Đảng, tự giác đứng trên lập trường, quan điểm của Đảng khi tiếp cận, giải quyết các sự kiện và vấn đề thời sự, tự nguyện và kiên trì đấu tranh vì lợi ích chính trị của Đảng. Thực tiễn hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đang góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Để kiên định tính Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam phải trung thành và thể hiện đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, phát triển đất nước "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Các cơ quan báo chí phải tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân.

Những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, các cơ quan báo chí phải thường xuyên ý thức về tính Đảng của báo chí cách mạng, giữ gìn phẩm chất nghề nghiệp và nhân cách trong sáng của người cầm bút - người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Đó là, giữ vững sự chuẩn mực, trung thực, khách quan của báo chí cách mạng. Tuyệt đối tránh việc tuyên truyền, phản ánh một chiều, phiến diện. Bên cạnh việc phản ánh các mặt tích cực trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, báo chí cần tích cực đấu tranh với những tiêu cực trong xã hội, tham nhũng, lãng phí, lên án các hành vi coi thường kỷ cương phép nước.

Chủ động đấu tranh phản biện các quan điểm sai trái phản động của các thế lực phản động, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đội ngũ những người là báo phải nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhận thức sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; dám dấn thân, dám đấu tranh, dám nói những điều cần nói, dám bảo vệ những điều cần bảo vệ.

Gia Khánh

Nguồn Tuyengiao.vn


Lượt người xem:   49
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​