Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218359
Tin tức sự kiện
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Đức Huệ
Thứ 5, Ngày 13/02/2020, 23:00 | Tạ Hồng Trang
Trong những năm qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TD ĐKXD ĐSVH) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là từ sau tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, nhiều các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra đời để hoàn thiện công tác quản lý văn hóa. Các thiết chế văn hóa, như: nhà hát, rạp chiếu phim, triển lãm, các nhà văn hóa cơ sở được xây dựng mới ở khắp nơi trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn. Cơ chế, chính sách văn hóa ngày càng linh hoạt, nhạy bén, phù hợp với nhu cầu của thị trường, văn hóa ngày càng đến gần với nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phong trào TD ĐKXD ĐSVH hiện nay còn những hạn chế nhất định, đó là: một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào; việc đánh giá, công nhận gia đình văn hóa, các ấp, khu phố, xã, thị trấn văn hóa còn những mặt hạn chế, chưa đúng thực chất, còn chạy theo thành tích; việc khai thác, phát huy công năng các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng ở các ấp, khu phố, xã, thị trấn còn ít, gây lãng phí, nhân sự, kinh phí, công tác quản lý, vận hành còn nhiều khó khăn. Để phong trào TD ĐKXD ĐSVH ngày càng đi vào chiều sâu, trong thời gian tới các các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

Thứ nhất,  nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về lãnh đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Các cấp ủy đảng, chính quyền phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, học tập các nội dung về văn hóa trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng như các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về văn hóa: tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc cưới, việc tang và lễ hội; Nghị quyết 33-NQ/TW về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật; Chỉ thị số 52- CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030"; các văn bản chỉ đạo của các Huyện ủy về công tác xây dựng đời sống văn hóa,... để phong trào TD ĐKXD ĐSVH đi vào thực chất được các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao góp phần chung tây xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Bên cạnh đó, Huyện ủy cần có chủ trương, chỉ đạo Ủy Ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp nhanh chống xây dựng kế hoạch, chương trình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào TD ĐKXD ĐSVH góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ sớm theo kịp các huyện nội địa và các huyện vùng kinh tế trọng điểm như Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, Thành phố Tân An,…

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi phong trào TD ĐKXD ĐSVH. Tuy nhiên thời gian qua, công tác này được triển khai không thường xuyên, nội dung thiếu tính thiết thực. Từ đó, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ văn hóa nhiều nơi còn hạn chế nhưng phải kiêm nhiều nhiệm vụ khác nhau như: làm công tác mặt trận, quản lý Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng; quản lý hệ thống truyền thanh; làm công tác tôn giáo; cá biệt có nơi cán bộ làm công tác văn hóa phải kiêm nhiệm văn phòng thống kê, thủ quỹ,…. Cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở thường xuyên thay đổi nên gặp khó khăn trong quá trình tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, tổ chức phong trào; một vài Ban chủ nhiệm ấp chưa nắm vững các tiêu chí xây dựng "Ấp văn hóa", thiếu kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, việc áp dụng phong trào mang tính rập khuôn, công tác báo cáo, triển khai các phần việc gặp nhiều khó khăn, không có cách làm mang tính sáng tạo, đột phá.

Do đó, cấp ủy, chính quyền cần phải thường xuyên quan tâm đến đội ngũ này, thường xuyên mở các lớp tác tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa với các nội dung như: kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, xây dựng câu lạc bộ; khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; duy trì, nâng chất các danh hiệu "Ấp văn hóa", "Gia đình văn hóa"; phòng chống bạo lực gia đình, đây là những vấn đề trọng tâm của phong trào và cần thiết để nâng cao chất lượng cán bộ văn hóa.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa là nhiệm vụ cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên với thời gian, hình thức phù hợp. Bên cạnh việc tập huấn, ngành hữu quan và các địa phương cần đổi mới phương pháp nâng chất như: tổ chức hội thi, kiểm tra... để cán bộ văn hóa được cọ xát, đánh giá đúng năng lực chuyên môn. Một khi làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa thì phong trào mới phát triển mạnh.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Các cấp uy Đảng, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về văn hóa; đẩy nhanh việc củng cố, hoàn thiện thể chế quản lý văn hóa; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực văn hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân và tổ chức khi để xảy ra sai phạm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa; tăng cường cơ chế phối hợp trong quản lý văn hóa với các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch; khuyến khích hình thành các cơ sở thể dục thể thao trong xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính qyền địa phương và nhân dân trong việc giữ gìn, phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Mặt khác, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng trên từng địa bàn.

Thứ tư, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị  phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Bám sát mục tiêu xây dựng xã văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng huyện Đức Huệ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi đua thực hiện phong trào, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, tránh chồng chéo, trùng lắp, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương và cơ sở thực hiện phong trào đạt hiệu quả.

 Duy trì, phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; chú trọng hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, thị trấn, Nhà Văn hóa ấp, khu phố. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ cơ sở. Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách để thực hiện phong trào, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đóng góp cho phong trào phát triển bền vững. Thực hiện lồng ghép phong trào TDĐKXDĐSVH với các chương trình, dự án khác của địa phương để đạt hiệu quả cao.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra thực hiện và tổng kết thực tiễn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Các cấp ủy Đảng cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm đến công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hơn nữa trong quá trình triển khai và thực hiện phong trào. Huyện ủy chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thực hiện tốt quy hoạch phát triển văn hóa, các hoạt động kinh doanh văn hóa; huy động các nguồn lực, các chương trình xây dựng nhà văn hoá, khu thể thao theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo các ngành chức năng tăng kiểm tra, đánh giá chất lượng đúng thực chất khi công nhận các danh hiệu văn hóa. Thường xuyên chăm lo công tác xoá đói, giảm nghèo; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội xâm hại đến những giá trị văn hoá truyền thống của địa phương.

Định kỳ hàng năm, 5 năm, 10 năm Huyện ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào nhằm đánh giá kết quả đạt được, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để có hướng khắc phục cho những năm tiếp theo; kịp thời biểu dương những thành tích đã đạt được đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi các sáng tạo những giá trị văn hoá mới; nhằm mở rộng hơn nữa gương điển hình tiên tiến tạo điều kiện thúc đẩy cuộc vận động. Đồng thời, có hình thức phê bình, kiểm điểm, kỷ luật những cá nhân, tập thể có biểu hiện buông lỏng, chạy theo thành tích, đánh giá thiếu thực chất, vi phạm kỷ luật trong thực hiện phong trào, kịp thời chấn chỉnh các cấp, các ngành trong thực hiện phong trào./.

Tạ Hồng Trang – Đảng ủy thị trấn Đông Thành

 

Lượt người xem:   121
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​