Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218228
Tin tức sự kiện
Vai trò quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức trong đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng
Chủ Nhật, Ngày 09/02/2020, 21:00 | Ngọc Thuận
​ Xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và việc đưa xây dựng Đảng về đạo đức thành một nội dung chủ yếu trong xây dựng Đảng không chỉ là vấn đề thực tiễn mà còn là một bước phát triển lý luận về xây dựng Đảng trong điều kiện mới, trong đó xây dựng Đảng về đạo đức có vai trò quan trọng không chỉ trong chỉnh thể công tác xây dựng Đảng nói chúng mà còn đối với đổi mới phương thức cầm quyền nói riêng; góp phần bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị thế là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  tải xuống.jpg

Thứ nhất, xây dựng Đảng về đạo đức sẽ góp phần đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng trong công tác cán bộ, vì những giá trị, tiêu chí đạo đức cốt lõi của Đảng sẽ làm cho người cán bộ, đảng viên có điều kiện nhận thức sâu sắc và tu dưỡng đạo đức cách mạng, hoàn thiện nhân cách người cộng sản, không chỉ là về phương diện "tài" mà còn củng cố cả "đức", không chỉ "chuyên" mà còn cả "hồng". Từ đó, người cán bộ, đảng viên mới có năng lực lãnh đạo, cầm quyền và mới có được niềm tin của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Vì một chân lý vô cùng đơn giản và hiển nhiên là: nhân dân không bao giờ tin tưởng, đặt niềm tin vào những người lãnh đạo chỉ có tài mà không có đức, nhất là những người đã có những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, xa rời, đánh mất phẩm chất đạo đức cách mạng thì càng không thể lãnh đạo, vận động được nhân dân. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ giỏi chuyên môn, vững vàng về lập trường chính trị, mà còn phải là người có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "mọi việc thành công hay thất bại, chủ yếu là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không". Đặc biệt, khi xây dựng đường lối chính trị, các quyết định chính trị, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải luôn gắn với chuẩn mực đạo đức của tổ chức và phẩm hạnh của con người có thẩm quyền ban hành quyết định. Mỗi tập thể, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, đất nước trong mỗi quyết sách, chủ trương và lẽ đương nhiên, trong trách nhiệm ấy có cả nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận đạo đức và đạo lý trước Đảng. Tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ địa phương, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ" trong xây dựng và thực hiện quyết sách chính trị... là những biểu hiện vô đạo đức của cán bộ, cần phải thường xuyên nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo, phát hiện và xử lý thật nghiêm khắc theo kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ là "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng", trong đó tập trung vào hai nội dung cốt yếu nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là mọi tổ chức đảng từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững toàn bộ nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo, cầm quyền. Đây là vấn đề sống còn của Đảng, vì nếu không làm được điều đó thì "sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ". Do đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã tập trung vào công tác cán bộ của Đảng và đề ra yêu cầu, nhiệm vụ về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

          Thứ hai, xây dựng Đảng về đạo đức có vai trò quan trọng trong việc làm gương và nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược, vì lẽ "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Nêu gương và noi gương chính là thực hành đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm thước cho người ta bắt chước... Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính". Muốn không chính mà muốn người khác chính là vô lý". Như vậy, nêu gương trước hết là trách nhiệm, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý và cương vị, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương của người cán bộ lại càng phải lớn. Do vậy, khi nói về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các quy định của Đảng đều nhấn mạnh "nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Trên thực tế, Đảng ta đã rất chú trọng và ban hành nhiều quy định về vấn đề này, ví dụ như ngày 7/6/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó, quy định rõ bảy nội dung nêu gương: (1) Về tư tưởng chính trị; (2) Về đạo đức, lối sống, tác phong; (3) Về tự phê bình, phê bình; (4) Về quan hệ với nhân dân; (5) Về trách nhiệm trong công tác; (6) Về ý thức tổ chức kỷ luật; (7) Về đoàn kết nội bộ. Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải "gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

          Thứ ba, xây dựng Đảng về đạo đức góp phần bảo đảm cho tư tưởng của Đảng luôn giữ vững tính tiên tiến và cách mạng, khoa học và nhân văn, vững vàng, không dao động, ngả nghiêng, mất phương hướng. Xây dựng Đảng về đạo đức hình thành niềm tin khoa học, bồi dưỡng tình cảm đạo đức cách mạng ở đảng viên, tạo cơ sở thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong từng tổ chức đảng và trong toàn Đảng. Hơn nữa, xây dựng Đảng về đạo đức sẽ làm cho mỗi thành viên trong tổ chức yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ như Bác Hồ từng nhắc nhở: "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin  được". Bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngoài tính khoa học, cách mạng còn bao hàm tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng. Thực tế cho thấy, những cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống thì thường không có lập trường tư tưởng vững vàng, dễ rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xét lại, thực dụng... gây tổn hại tới thanh danh và uy tín của Đảng.

          Thứ tư, xây dựng Đảng về đạo đức góp phần quan trọng trong hình thành tiêu chuẩn đạo đức, quy định trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức và tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Từ hệ tiêu chuẩn, tiêu chí ấy, xây dựng Đảng về đạo đức có vai trò đặc biệt củng cố vị thế của Đảng cầm quyền thông qua công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của Đảng và cũng là những thước đo để nhân dân kiểm tra, giám sát đạo đức, nhân cách của đội ngũ cán bộ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần làm chuyển biến nhận thức trong toàn Đảng, trước hết trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp về tính chất nghiêm trọng và nguy cơ của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tổ chức đảng các cấp phải đặc biệt coi trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm việc kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

          Thứ năm, xây dựng Đảng về đạo đức góp phần bổ sung, hoàn thiện, đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng. Trong quá trình đổi mới, hoàn thiện phương thức cầm quyền, cầm quyền bằng pháp luật và dựa vào đức để cầm quyền được Đảng ta xác định là những phương thức chủ yếu, có mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau; do vậy, phải luôn gắn kết việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên với công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; các tổ chức của Đảng và đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật đi đôi với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Quy phạm pháp luật chính là những chuẩn mực tối thiểu bắt buộc mọi đảng viên phải tuân thủ, gương mẫu thực hiện trước khi nói đến đạo đức cầm quyền - những chuẩn mực đạo đức tối đa.

          Một mặt, giáo dục, rèn luyện đạo đức là biện pháp quan trọng, hỗ trợ, bổ sung cho hệ thống pháp luật, cùng với những quy phạm về đạo đức trở thành một hệ thống các quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, đảng viên trong tổ chức nhà nước, tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Mặt khác, chỉ có phát huy sức mạnh của giáo dục, rèn luyện đạo đức cùng với phát huy sức mạnh của luật pháp thì xây dựng Đảng về đạo đức mới có hiệu quả. Giáo dục đạo đức là cần thiết, thường xuyên nhưng phải gắn với công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật những vi phạm đạo đức, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          Thứ sáu, xây dựng Đảng về đạo đức góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng đối với công tác vận động nhân dân, làm tăng cường tính chính đảng, tính thuyết phục về vị thế, vai trò sứ mệnh và trách nhiệm cầm quyền của Đảng, nhất là của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Xây dựng Đảng về đạo đức tạo tiềm lực và sức mạnh tinh thần góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phòng ngừa chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa hưởng lạc... Chỉ khi có được uy tín, Đảng mới có được niềm tin của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đi theo Đảng, thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu tổng quát mà Đảng đã đề ra, đó là xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Thông qua đó, xây dựng Đảng về đạo đức góp phần bảo đảm cho Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc; mẫu mực về tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung.        

Ngọc Thuận

​                                  Nguồn: Tạp chí cộng sản - số 933 (1- 2020)

Lượt người xem:   132
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​