Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 253081
Thông báo
Thứ 2, Ngày 13/07/2020, 02:00
Thấy gì qua những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp?
13/07/2020 | Ngọc Thuận
Trong những năm qua nhằm thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta, các thế lực thù địch đã triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Chúng triệt để lợi dụng thời điểm trong nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như: Bầu cử Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là khi nước ta chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng để đẩy mạnh các hoạt động phá hoại tư tưởng hòng gây nhiễu loạn thông tin, làm hoang mang tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kích động, chia rẽ nội bộ. Qua đó, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước đưa nước ta đi theo quỹ đạo của các nước phương Tây.

Để thực hiện mưu đồ đó đối với nước ta, các thế lực thù địch đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, xem Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, lợi dụng việc nước ta đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng để xuyên tạc thành tựu đổi mới của đất nước, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, Việt Nam nên thay đổi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản cho "phù hợp với xu thế phát triển". Qua đó nhằm cổ xúy cho "xã hội dân sự", kích động, thúc đẩy hình thành các tổ chức chính trị đối lập hướng tới mục tiêu đa nguyên, đa đảng ở nước ta.

Chúng ra sức đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cho rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, không còn là xã hội áp bức, bóc lột; tìm cách bôi lem thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước ta, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Thông qua đó, chúng muốn làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các thế lực thù địch ra sức kêu gọi thúc đẩy "dân chủ đa nguyên", thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, "phi chính trị hóa" quân đội, công an; thực hiện "tam quyền phân lập" ở Việt Nam; tác động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta.

Đặc biệt, chúng tập trung xuyên tạc nội dung dự thảo văn kiện của đại hội Đảng các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Các thế lực thù địch soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó tán phát trên internet, mạng xã hội dưới những hình thức như "Thư ngõ", "Thư trao đổi", "Thư góp ý", "Kiến nghị"… xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… của đất nước rồi quy kết, đỗ lỗi nguyên nhân của những hạn chế là do thể chế chính trị nhằm gây sức ép buộc các cơ quan chức năng phải sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây.

Chúng ra sức xuyên tạc, bịa đặt đời tư cá nhân nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí là ứng viên cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khóa mới; đưa ra nhận xét, bình phẩm về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống của các ứng viên này. Khi muốn "hạ bệ" cá nhân nào, chúng tập trung khoát sâu những hạn chế, khuyết điểm ở những ban, ngành, lĩnh vực mà cá nhân đó phụ trách; rồi quy kết trách nhiệm hoặc là tìm cách dựng chuyện, bịa đặt, bóp méo bản chất của các vụ việc liên quan đến các đồng chí nằm trong quy hoạch nhân sự đại hội. Chúng rêu rao rằng, ở Trung ương và ở các địa phương: "các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn nhau"; "trong Đảng không có dân chủ nên cần phải đa đảng"; "Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá tranh giành sự ảnh hưởng giữa "nhóm cải cách" và "nhóm bảo thủ" trong Đảng". Chúng còn cho rằng, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Đảng đã "tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu"; việc đại hội lựa chọn, bầu các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị chỉ mang tính hình thức, chỉ người nhà các lãnh đạo mới được lựa chọn mà thôi, thực chất chỉ là việc "củng cố hay thâu tóm quyền lực" của các lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, hòng thúc đẩy phong trào "bất tuân dân sự", tạo tiền đề để "tập dượt cách mạng màu" ở nước ta.

Nhằm tuyên truyền, phá hoại tư tưởng đối với nước ta trước thềm Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng tổng hợp các phương tiện, biện pháp khác nhau. Trong đó, chúng đẩy mạnh xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của Nghị viện, Quốc hội các nước như Mỹ, Úc, Anh…, điển hình như Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2019; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW), Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới năm 2020 của USCIRF; các ấn phẩm xuất bản như: Sách báo, Tạp chí, tập san, tờ rơi, thư ngỏ… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội, chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt như BBC, VOA, RFA, RFI… Các thế lực thù địch lập hàng trăm tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt. Chúng còn móc nối với các tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Canađa, Pháp… tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người, quyền tự do tôn giáo; qua đó hòng hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, tìm cách tác động Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế can thiệp vào nội bộ nước ta.

Các thế lực thù địch tìm cách lôi kéo, tác động các chính khách quốc tế, các nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam để tuyên truyền lối sống phương Tây, tìm cách lôi kéo, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ… Qua đó, hòng từng bước tác động làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" từ đó tự hình thành "ngọn cờ" chống đối, hình thành các tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước trong các cơ quan, ban, ngành ở nước ta.

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng trước đại hội đảng các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, trước hết cần khẳng định rằng, phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, tác động trực tiếp đến sự thành công của đại hội đảng các cấp. Do vậy, công tác này luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng; được triển khai rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động này.

Hai là, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm đập tan luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn phức tạp, kéo dài, các vụ đình công, lãn công… ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", không để kẻ địch lợi dụng chống phá. Trong xử lý các vấn đề nhạy cảm phải tính toán, cân nhắc thời điểm phù hợp, đảm bảo các yêu cầu đặt ra theo hướng kiên định về nguyên tắc nhưng khôn khéo, linh hoạt về phương pháp, tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong và ngoài nước, không tạo sơ hở để kẻ địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc nước ta.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên truyền về tư tưởng, lý luận; làm cho cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên thấy rõ bản chất của thông tin phản động, xuyên tạc; có tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện và "miễn dịch" các nội dung thông tin xuyên tạc, thù địch về đại hội đảng các cấp nước ta. Chủ động cập nhật thông tin đúng đắn, chính xác về đại hội đảng các cấp; công khai, minh bạch thông tin về những chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề phức tạp, gây bức xúc, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm trước thềm đại hội đảng các cấp. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh phê phán, phản bác thuyết phục những thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, có sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội; việc bầu ra cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo môi trường thực sự dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội. Qua đó, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác tham gia lựa chọn, bầu cử những người ưu tú, có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn vào các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước ta.

Năm là, tiếp tục khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, trong đó, người được lựa chọn là ứng viên đưa ra bầu tại đại hội phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đặc biệt xem trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Trong công tác cán bộ, việc chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương luôn đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo của cán bộ và tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; xem trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống chính trị những cán bộ, đảng viên yếu kém, không đủ phẩm chất, năng lực, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.

Sáu là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog "đen" thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của số phóng viên, nhà báo thoái hóa, biến chất; những đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị; phát hiện các tài liệu, bài viết tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta trước thềm đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên, dù rằng đó là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Song chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện tốt những giải pháp nêu trên, chúng ta sẽ đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành động phá hoại tư tưởng của kẻ địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở nước ta.

Ngọc Thuận

Nguồn: Thông tin Báo cáo viên - số 6 tháng 6 năm 2020.


Lượt người xem:   124
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​