Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 258677
Học tập làm theo lời Bác
Thứ 2, Ngày 29/06/2020, 22:00
Sức mạnh của thi đua
29/06/2020 | Gia Nguyên
Cách đây 72 năm (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, trong bối cảnh nhân dân ta đang bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, kịp thời động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Và cũng suốt ngần ấy năm trôi qua, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, thi đua yêu nước chính là sức mạnh, trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, đưa đất nước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

 Thuở sinh thời, Bác Hồ kính yêu cho rằng bất kỳ công việc gì ích nước lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. Mọi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực phải được tiến hành một cách tích cực và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, sản xuất ra nhiều của cải vật chất và tinh thần cho xã hội.

Và cũng bởi, lúc ấy lòng yêu nước, thương dân, đối với quê hương, đất nước, vì sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mới được thể hiện rõ ở phong trào thi đua yêu nước, được thể hiện bằng hành động thực tế, cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được đẩy mạnh cùng với ý chí không chịu khuất phục, vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh nhà ngày càng được phát huy, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình là các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng"; "Thi đua quyết thắng", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; rồi "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"... Các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, phát huy tác dụng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, là thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông qua các phong trào thi đua, tỉnh huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Kinh tế - xã hội tỉnh nhà có những tiến bộ vượt bậc như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; xuất khẩu tăng cao; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo… Đây chính là điều kiện để giúp Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu lớn hơn trong chặng đường phía trước của sự nghiệp đổi mới.

Để phong trào thi đua yêu nước cùng các điển hình tiên tiến ngày càng nhân rộng, tạo ra sự lan tỏa, trở thành động lực, sức mạnh để mọi cá nhân, tập thể nỗ lực hơn nữa triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, chúng ta cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và vai trò quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

Đồng thời để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chúng ta cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, từng đối tượng. Các nội dung thi đua phải cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, có chỉ tiêu thi đua, xác định rõ đối tượng tham gia; hình thức thi đua phải đa dạng, phong phú, thiết thực, tránh sự nhàm chán, tẻ nhạt.

Bên cạnh, công tác khen thưởng phải bảo đảm đúng thực chất, đảm bảo tính nêu gương, giáo dục, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, không đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Có như vậy, công tác khen thưởng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua…

72 năm trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 51 năm ngày Bác đi xa, nhưng lời kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần thi đua ái quốc của Bác vẫn còn vang vọng, vẫn nguyên vẹn giá trị lịch sử. Lời kêu gọi của Bác trở thành giá trị tinh thần vô giá, thúc giục toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mới, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to lớn, đàng hoàng hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu mà Bác hằng mong ước…

Gia Nguyên

Nguồn Báo Long An online

 


Lượt người xem:   162
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​