Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 575728
Học tập làm theo lời Bác
Thứ 5, Ngày 07/07/2022, 19:00
Lãnh đạo đúng tất yếu phải có kiểm tra và giám sát/kiểm soát
07/07/2022 | Gia Nguyên
Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác kiểm tra và giám sát/kiểm soát nói riêng, cần thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ quan trọng này.

ktra_gsat.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm kè bảo vệ sông Đà ở Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (8/7/1958).

Công tác kiểm tra, kiểm soát là một nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng, với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng không chỉ phải thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn phải đồng thời làm tốt công tác kiểm tra và giám sát/kiểm soát, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ chức, phải đấu tranh, khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích"(1).

Trong hoạt động của Đảng cầm quyền, lãnh đạo và kiểm tra, giám sát/kiểm soát có mối quan hệ biện chứng, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của nhau. Trong đó, kiểm tra được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định tính đúng đắn và đem lại hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thì: "Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề cho đúng… 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng… 3. Phải tổ chức sự kiểm soát"(2) và muốn làm được như vậy thì phải "giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng"(3). Kiểm tra và giám sát/kiểm soát không chỉ là yếu tố cơ bản để người lãnh đạo, cấp ủy, cơ quan lãnh đạo bám sát thực tiễn hoạt động của cơ sở mà còn thông qua đó, giúp cho người lãnh đạo, cấp ủy, cơ quan lãnh đạo có thông tin xác thực được kiểm nghiệm từ thực tiễn, để kịp thời ban hành, điều chỉnh các quyết định một cách linh hoạt, hợp lý, phù hợp với định hướng quản lý, lãnh đạo để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Trong đó, kiểm tra là việc các tổ chức đảng kiểm tra việc chấp hành và thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, giữ gìn kỷ luật trong Đảng; xem xét, phát hiện những hạn chế, bất cập, thiếu sót trên mọi phương diện trong quá trình tổ chức thực hiện và đánh giá, kết luận về những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm… của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và của đảng viên trên tinh thần thấm nhuần lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời"(4).

Hơn nữa, thực tế cho thấy "chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra", cho nên cách thức tiến hành kiểm tra theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là: "1. Kiểm tra phải có hệ thống nghĩa là khi đã có nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân địa phương ấy... 2. Kiểm tra không nên chỉ bằng cứ vào các tờ báo cáo, mà phải đi đến tận nơi. 3. Kiểm tra phải dùng cách thức thật thà tự phê bình và phê bình, để tỏ rõ hết mọi khuyết điểm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy. Như thế, thì cán bộ càng thêm trọng kỷ luật và lòng phụ trách"(5). Không chỉ có vậy, muốn kiểm tra đạt hiệu quả, theo Người, "người lãnh đạo phải tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh nghiệm và oai tín"; đồng thời, "cần phải có một nhóm cán bộ nhiều kinh nghiệm và giàu năng lực giúp mình đi kiểm tra" trên tinh thần "ai đi kiểm tra việc gì, nơi nào có sơ suất gì thì người ấy phải  chịu trách nhiệm"(6). Quán triệt nguyên tắc cách thức kiểm tra đúng, sử dụng cán bộ làm công tác kiểm tra đủ tiêu chuẩn và tiến hành kiểm tra cẩn trọng, chu đáo, theo đúng lộ trình thì tất yếu sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức kịp thời thấy rõ được những khuyết điểm, những khó khăn; đồng thời, tìm cách giúp đỡ để cá nhân, tổ chức vượt qua được mọi sự khó khăn và sửa đổi các khuyết điểm.

Còn giám sát/kiểm soát là việc các tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động để kịp thời chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn biết các nghị quyết, chỉ thị có được thi hành không, thi hành có đúng, có nghiêm không; muốn chống các bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, sự lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; muốn biết tổ chức đảng và cá nhân "ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách, là khéo kiểm soát". Người cũng chỉ rõ, muốn giám sát/kiểm soát đúng, hiệu quả thì công việc này phải được thực hiện "có hệ thống, phải thường làm"; phải được thực hiện theo hai cách, "một cách là từ trên xuống. Tức là người lãnh đạo kiểm soát kết quả những công việc của cán bộ mình" và "một cách nữa là từ dưới lên. Tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh đạo và bày tỏ cái cách sửa chữa sai lầm đó. Cách này là cách tốt nhất để kiểm soát các nhân viên"; đồng thời, người thực thi nhiệm vụ quan trọng này phải "là những người rất có uy tín".

Cách thức để giám sát/kiểm soát đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ chính là các đảng viên thực hiện trách nhiệm "nghe những người lãnh đạo báo cáo công việc", "phê bình những khuyết điểm", "cử hoặc không cử đồng chí nọ hoặc đồng chí kia vào cơ quan lãnh đạo"(7); là quần chúng kiểm soát những người lãnh đạo bằng cách "phê bình và bày tỏ ý kiến, bầu cử các ủy ban, các hội đồng,v.v.". Việc giám sát/kiểm soát theo tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai chất lượng và hiệu quả không chỉ góp phần "biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu", "biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các cơ quan" mà còn giúp cấp ủy, tổ chức đảng "biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết" và nhất là khi "kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi"(8)

Cũng theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra và giám sát/kiểm soát đều phải dựa vào nhân dân. Lý do phải dựa vào dân chúng và cần phải có dân chúng tham gia là vì, "những người lãnh đạo chỉ trông thấy một mặt của công việc, của sự thay đổi của mọi người: trông từ trên xuống. Vì vậy, sự trông thấy có hạn. Trái lại, dân chúng trông thấy công việc, sự thay đổi của mọi người, một mặt khác: họ trông thấy từ dưới lên. Nên sự trông thấy cũng có hạn. Vì vậy muốn giải quyết vấn đề cho đúng, ắt phải họp kinh nghiệm cả hai bên lại"(9). Hơn nữa, không chỉ kiểm tra mà phải giám sát/kiểm soát cũng đều phải được tiến hành tận nơi, sát người, sát việc, không được/không nên chỉ thuần túy dựa vào hệ thống báo cáo mà phải phải kết hợp cả phương pháp trực tiếp và gián tiếp để bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Muốn có kết quả xác thực, khách quan để đưa ra những quyết định và các biện pháp xử lý đúng tính chất của từng vụ, từng việc thì người/tổ chức thực thi nhiệm vụ này phải đi đến tận nơi, tận chỗ nắm thông tin, tình hình để thẩm tra, xác minh, phân tích và đánh giá, kết luận vụ/việc một cách công bằng, chính xác. Đặc biệt, để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì chủ thể kiểm tra - "Các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến"(10)

Trong quá trình tiến hành công tác kiểm tra và giám sát/kiểm soát, phải chú trọng thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, "thương yêu đồng chí lẫn nhau" để vừa giáo dục, thuyết phục, uốn nắn đảng viên, cán bộ vừa định hướng công tác lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời phát huy được dân chủ. Thực tế, bên cạnh sự tự giác của con người, thì việc kiểm tra và giám sát/kiểm soát đúng và trúng sẽ "có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Kiểm tra là hoạt động tất yếu và có vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức"(11). Việc chú trọng và thường xuyên kiểm tra và giám sát/kiểm soát giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ giữ vững được định hướng chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng mà còn thiết thực góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; không chỉ góp phần quan trọng vào việc thực hiện đúng, bảo vệ nghiêm chủ trương, đường lối, các nguyên tắc và kỷ luật của Đảng mà còn góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Gia Nguyên

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản


Lượt người xem:   43
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang