Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 555774
Học tập làm theo lời Bác
Thứ 5, Ngày 25/08/2022, 05:00
Ngày Quốc khánh 2/9 - Ngày hội lớn, trang sử vẻ vang chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam
25/08/2022 | Ban biên tập
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - cuộc cách mạng thần kỳ của đất nước ta, dân tộc ta đến nay vừa tròn 77 năm. Đây được xem là một kỳ tích của Việt Nam trong thế kỷ XX, mở ra một trang sử vẻ vang chói lọi vào bậc nhất, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc trong suốt chiều dài mấy ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
th.jpg

Tháng 8/1945, chớp thời cơ chiến lược "ngàn năm có một", dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa "long trời, lở đất", nhất tề nổi dậy đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền trong cả nước, thiết lập nên Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, dựng lên một mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Chỉ trong vòng 15 ngày, nhân dân ta đã làm cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến, gần trăm năm của thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn, đã đưa nước ta từ một thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có tên trên bản đồ thế giới, nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than, trở thành chủ nhân của đất nước. Trong thời khắc vận mệnh dân tộc "ngàn cân treo sợi tóc", trước những khó khăn chồng chất cùng sự phá hoại điên cuồng của thù trong, giặc ngoài, vậy mà mới 15 tuổi, với khoảng 5.000 đảng viên, Đảng ta đã tập hợp được toàn dân đồng lòng đứng dậy giành chính quyền về tay nhân dân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của "Bộ tham mưu" biết tạo thế, biết tạo lực, biết chớp thời cơ,... song quan trọng nhất vẫn là bài học về sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Bác Hồ kính yêu. Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trở thành hành trang, động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ trong suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Ðất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ðồng bào ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

Tuy nhiên, chúng ta càng tự hào về Đảng ta bao nhiêu thì càng không khỏi băn khoăn, lo lắng về một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày càng thoái hóa, biến chất, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có những suy nghĩ và hành động đi ngược lại bản chất cách mạng trong sáng của người đảng viên. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp,... làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp,... Tình trạng tham nhũng còn diễn ra ngay trong một số cơ quan bảo vệ pháp luật, người đại diện cho công lý xã hội; tình trạng "tham nhũng vặt" qua nạn hối lộ trong dịch vụ hành chính, dịch vụ công như doanh nghiệp phải "bôi trơn", "lót tay" để được thuận lợi trong việc làm; gây khó khăn, bức xúc cho người dân.

Thậm chí, một số người đã "tự chuyển hóa", biến chất, móc nối, câu kết với các thế lực thù địch hoạt động chống Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, tán phát các quan điểm sai trái, phản động; phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội và đất nước; hướng lái đất nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Do vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần phải có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống và ngăn chặn một cách thực sự hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức vụ; tiếp tục chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, càng đòi hỏi phải áp dụng một cách có hiệu quả các bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thực tiễn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT - XH đề ra. Sự nghiệp đổi mới chỉ có thể hoàn thành khi Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh, có phương thức lãnh đạo khoa học và thiết thực. Khi phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khi ý Đảng và lòng dân thống nhất, hòa quyện vào nhau, trong đó nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm làm chuyển biến trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu là một tấm gương trong tổ chức, cộng đồng dân cư nơi mình sinh hoạt, học tập; phải thực sự là người mẫu mực, nói đi đôi với làm, đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân. "Mỗi cán bộ và đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" như lời căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, trong bối cảnh bên cạnh những điều kiện thuận lợi là cơ bản, đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, nhất là phải tiếp tục đối phó với dịch Covid-19. Tình hình đó đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân càng nhận thức sâu sắc hơn con đường lý tưởng cách mạng - mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa bao giờ cũng đại diện cho tinh thần tiến công, cho những gì tiến bộ và tốt đẹp đi đến tương lai tươi sáng của dân tộc để không dao động, không ngả nghiêng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phát huy tinh thần và ý chí của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng tâm hiệp lực, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ nêu cao khát vọng phát triển "đất nước phồn vinh, hạnh phúc", "dân tộc cường thịnh, trường tồn"./.

BBT


Lượt người xem:   130
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang